رای وحدت رویه شماره 721مورخ21 4 90 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت قضایی بزه مزاحمت تلفنی( مرجع قضایی محل حدوث نتیجه جرم مزاحمت تلفنی

رای وحدت رویه شماره 721مورخ21 4 90 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت قضایی بزه مزاحمت تلفنی( مرجع قضایی محل حدوث نتیجه جرم مزاحمت تلفنی

"وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاهای مخابراتی دیگر-موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی-منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد.بنابرای در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود محل حدوث نتیجه مزبور محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نیز همین امرخواهد بود.بر این اساس رای شماره 1045-20/7/85 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد.این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انفلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازم الاتباع است."