رای شماره 533 مورخ 25 11 89هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفر

رای شماره 533 مورخ 25 11 89هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفر

نظر به اینکه عموم ماده 157 قانون کار مفید صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار مصوب 1369 و سایر مقررات کار می باشد لذا اطلاق بخشنامه های معترض عنه در حدی که نافی اختیار هیاتهای مذکور در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار نسبت به سالهای قبل از لازم الاجراء شدن قانون کار می باشد خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و خلاف قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردند.