رای شماره 531مورخ 25 11 89هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع لزوم احتساب ایام خدمت به لحاظ وجود رابطه کارگری و کارفرمایی صرفنظر از تاریخ انعقا

رای شماره 531مورخ 25 11 89هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع لزوم احتساب ایام خدمت به لحاظ وجود رابطه کارگری و کارفرمایی صرفنظر از تاریخ انعقا

نظر به اینکه بموجب بند(الف)ماده 4قانون تامین اجتماعی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میکنند مشمول قانون می باشند و حکم مقرر در مواد 7 و 48 قانون تامین اجتماعی ناظر بر افراد شاغل در فعالیت هایی می باشد که تا تاریخ تصویب قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند و منصرف از مشمولین ماده 4 قانون می باشد لذا آراء شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 861و860 مورخ 19/4/87 که به لحاظ وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و صرف نظر از تاریخ قرارداد مورخ 1/3/1365 شهرداری با سازمان تامین اجتماعی بر ورود شکایت صادر گردیده است در حدی که متضمن این معنی باشد صحیح و موافق مقررات اعلام می گردد.این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.