رای شمارگان 214-215 مورخ 15 6 89هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارگران قراردادی وزارت جهاد کشاورزی		<td width=

رای شمارگان 214-215 مورخ 15 6 89هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارگران قراردادی وزارت جهاد کشاورزی td width=

اولا تعارض در آراءفوق الذکر{بشرح گردشکار} محرز میباشد ثانیا نظر به اینکه در ماده 188 قانون کار مصوب 1369 مشمولین مقررات خاص استخدامی از شمول قانون کار خارج می باشند و شکات طبق بند(ب)ماده 36 قانون مقررات مالی اداری و استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 23/1/67که در قانون مقررات مالی اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 25/12/82تنفیذ گردیده و نیز آیین نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 11/1/74 به کار گیری شده اند بنابراین مشمول مقررات و آیین نامه فوق الذکر بوده اند و از شمول قانون کار خارج می باشند.با توجه به مراتب رای شعبه بیستم به شماره 626 مورخ 3/3/1388که بر این اساس به رد تقاضای شاکی انشاء شده است صحیح تشخیص و موافق موازین فانونی اعلام میگردد....